Fuglekikking

Ørin naturreservat
Ørin Naturreservatet ligger på sørsiden av utløpet av Verdalselva til Trondheimsfjorden, inneklemt mellom E6 og industribedriften Kværner Verdal. Reservatet inngår i Trondheimsfjorden våtmarkssystem og har ramsarstatus, på grunn av sin betydning for trekkfugler. Reservatet ble opprettet i 1993 for å verne et intakt elvedelta av stor betydning som rasteplass for migrerende våtmarksfugler. Reservatet omfatter land, strand og sjø, og grenser i nord til Kausmofjæra fuglefredningsområde.  Det er flere fugletårn i dette fantastiske fjæreområdet.

Tronestangen (Bjørga Fuglefredninsområde og Ørin Naturreservat)
På Tronestangen i Verdal er det observert drøyt 200 ulike fuglearter. Trones og Ørin i Verdal er et eldorado for fugletitting. Det er bygget flere fugletårn i nærheten av kjente biotoper. Områdene på Innherred huser flere tusen kortnebbgjess fra midten av april til midten av mai. I tillegg kan en se en rekke andre vannfuglarter i dette området.

Rinnleiret Naturreservat

Rinnleiret er er et av de største strandengområdene i Norge og er et område med en svært artsrik sump- og strandvegetasjon. Faunaen her skaper et utrolig rikt fugleliv og det er en utmerket rasteplass under trekket for ender og vadefugler. Regelmessige gjester her er også: arktiske vadefugler som tundralo, dvergsnipe, tundrasnipe, sandløper, polarsnipe og sotsnipe

Langnes Naturreservat
Ligger langs Verdalselva. Et område som er dominert av gråor og hegg, men også en rekke spurvefugler, bl.a gulsanger, og dvergspett.

Leksdalsvatnet
Leksdalsvatnet er det viktigste ferskvannet i fuglesammenheng i Trøndelag. Lekdalsvatnet er ca. 12 km lang og ligger både i Steinkjer og Verdal kommune. Området har flere vegetasjonsrike bukter, grunne områder og elvedelta. Dette gir grobunn for et rikt fugleliv, noe som har resultert i ett naturreservat og to fuglefredningsområder. Leksdalsvatnet huser den største konsentrasjonen av hekkende horndykkere i Norge, opp mot 50 par. Av andre arter som regelmessig blir observert i regionen kan nevnes snadderand, skjeand og knekkand. Det blir også  sett sivhauk med jevne mellomrom og sivsanger er fast hekkefugl.
Beste tidspunkt: April – september

 

På kartet over vises de de beste fuglelokalitetene i Trondheimsfjordområdet. «Tårn-ikonet» viser fugletårn, «kikkert-ikonet» viser andre gode fuglelokaliteter og «kamera-ikonet» viser kommersielle fotoskjul (ikke nøyaktig stedsangivelse). Når du trykker på ikonet vil du finne bilder og informasjon om hvilke fugler som finnes og om når og hvordan du får best utbytte av ditt besøk her (på engelsk). Du finner også rykende ferske fugleobservasjoner fra lokaliteten (på norsk).


Ønskes guidet fugletur – ta kontakt Trondheimsfjorden våtmarkssenter på tlf: 906 03 950 eller
Terje Kolaas +4790836246  terjekolaas@runbox.no

Kilde: visitinnherred.com
Trondheimsfjorden våtmarkssenter

Bilde av horndykker på Leksdalsvannet
Horndykker